Škody způsobené provozem vozidla

Pokyny k likvidaci škod

 • Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009?

 

Od 1. ledna 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat.

Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč.

Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které nehodu musíme hlásit se výrazně zvýšila, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 činí rovných 100 000 Kč.

Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.

 

 • Kdy volat policii

Zrekapitulujme si, v jakých případech povinně hlásíme nehodu dopravní Policii ČR po 1. lednu 2009.

Muže zákona budeme volat v těchto případech:

 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

 

 • Kdy nevolat policii

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zas až tolik nezmění. Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.

Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.

 

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!

Zákon od ledna 2009 účastníkům nehody ukládá jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, jsou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody jsou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako "slepí k houslím", hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění "planého" výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku. Máte-li možnost, udělejte si fotodokumentaci.

 • Další postup
 1. hlášení je možno učinit telefonicky, příslušný pojistitel Vám po telefonickém nahlášení Vaší pojistné události sdělí číslo hlášenky, zakázky, či pojistné události pod kterým věc zaregistroval, dále Vám sdělí pokyny jak budete dále postupovat.
 2. v případě pochybností při odstraňování následků škody a vzniklých nároků z předmětného pojištění se na nás vždy kontaktujte
 3. při osobním i telefonickém styku uvádějte vždy přesně číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení, Vaší RZ (SPZ) a aktuální telefonické spojení na Vaši osobu abychom Vás mohli kontaktovat
 • Doklady nutné pro provedení likvidace vaší pojistné události

Po nahlášení pojistné události pojišťovně nám předložte k likvidaci vaší pojistné události tyto doklady:

 1. číslo pod kterým je Vaše pojistná událost registrována u příslušného pojistitele
 2. kopii protokolu policie o dopravní nehodě a výsledcích šetření dopravní nehody (šetřila-li Policie ČR dopravní nehodu)
 3. kopii originálu velkého technického průkazu
 4. kopie platných dokladů řidiče vozidla v době dopravní nehody - řidičský průkaz a občanský průkaz
 5. kopie faktury o pořízení vozidla a doplňků zakoupených k vozidlu včetně vybavení vozu zabezpečovacím zařízením atd.
 6. kopie faktury za opravu poškozeného vozidla včetně podrobného rozpisu prováděných prací a použitého materiálu

Veškeré doklady budou neprodleně předány příslušnému pojistiteli s minimalizací ztrát.

 • Důležité upozornění
 1. Nebude-li vozidlo opravováno ve smluvní opravně příslušného pojistitele, je třeba vždy zajistit provedení prohlídky technikem pojistitele.
 2. U menších havárií, vzniklých a opravených v zahraničí (v souladu s podmínkami pojištění), zajistěte alespoň průkaznou fotodokumentaci.